تجزیه‌وتحلیل سیستم اندازه‌گیری (MSA)

ثبت نام بسته است
شرایط رویداد


آماده‌سازی بنگاه کسب‌وکار جهت اجرای MSA

 • اهداف اجرای MSA و کاربردهای آن
 • تشکیل تیم اجرایی  MSA
 • تبیین مراحل اجرای MSA
 • زمان‌بندی اجرای MSA

– بازرسی کالیبراسیون ابزار

 • سیستم‌های اندازه‌گیری
 • خطاهای سیستم‌های اندازه‌گیری
 • وسایل اندازه‌گیری
 • اتاق اندازه‌گیری
 • مرجع اندازه‌گیری استاندارد
 • وظایف پرسنل اندازه‌گیر
 • منشأ و علل خطاهای اندازه‌گیری
 • تابع توزیع سیستم‌های اندازه‌گیری

– انجام اقدام اصلاحی به منظور بهبود سیستم اندازه‌گیری

 • اثرات (E, P(FA) , P(Miss و Bias بر MSA
 • فرم چک‌لیست چند مشخصه‌ای اقدام اصلاحی

– تجزیه و تحلیل سیستم‌های اندازه‌گیری برای پارامترهای وصفی

 • روش‌های نمونه‌برداری کیفی
 • روش‌های بازرسی نمونه‌ها (بدون ابزار و با ابزار)
 • فرم جمع‌آوری داده‌های وصفی
 • تکرارپذیری
 • قضیه  Bias
 • نرخ اعلان نادرست FA و نرخ اشتباه  Miss rate
 • طریقه تجزیه و تحلیل داده‌های به‌دست‌آمده

– تجزیه و تحلیل سیستم‌های اندازه‌گیری برای پارامترهای کمی

 • اصول جمع‌آوری داده‌های کمی
 • فلوچارت تولیدی
 • نمودارهای کنترل کمی به ویژه X-R و روش‌های تفسیر آن‌ها
 • توانایی‌های ابزار اندازه‌گیری
 • شاخص‌های اندازه‌گیری (ثبات- تکرارپذیری- تکثیرپذیری …)
 • پراکندگی کل سیستم اندازه‌گیری- قابلیت سیستم اندازه‌گیری

– کاربرد نرم‌افزار Minitab در MSA


تاریخ & زمان
شنبه
۲۹ مهر ۱۴۰۲
Start - ۱۲:۳۰
شنبه
۲۷ آبان ۱۴۰۲
End - ۱۳:۰۵ Asia/Tehran
مکان

دانشگاه تبریز

میدان جانبازان
تبریز 13
ایران
--دانشگاه تبریز--
جهت (مکان)را دریافت کنید
سازمان‌دهنده

توسعه کسب و کارهای پویان

+984133380880
+989018096518
poyanstartups@gmail.com
اشتراک گذاری

ببینید مردم در مورد این رویداد چه می‌بینند و چه می‌گویند و به گفتگو بپیوندید.